Zarząd TG Kontenery S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r., o godz. 12.00 w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Pałgan-Paszka,Joanna Kaczmarek,s.c.; ul. Sierakowskiego Józefa 5 lok.1 03-716 Warszawa. Akcje należy składać w siedzibie ww. Kancelarii Notarialnej. Porządek obrad:1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4.Przyjęcie porządku obrad.5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w radzie nadzorczej.7.Podjęcie uchwały o powołaniu pełnomocnika do zawarcia umowy o pracę z członkiem zarządu.8.Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E.9. Zmiana statutu w związku z zamianą części akcji serii E z akcji imiennych na akcje na okaziciela.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.11. Zamknięcie obrad.

Scroll Up